Pro zajištění vedení dokumentace školy škola zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném dle školského zákona pro vedení školní matriky, záznamů o zahájení, průběhu a ukončení studia žáka. 

Pro zajištění personální agendy zpracovává údaje o zaměstnancích v rozsahu nutném pro potřeby fungování této agendy.

Přístup k osobním  údajům  mají právo pouze osoby vymezené Směrnicí GDPR, která je k nahlédnutí u vedení školy.

V případě jakéhokoliv dotazu o zpracování osobních údajů, případně uplatnění práv, je možné se na školu obracet prostřednictvím e-mailové adresy: info@souor.cz.

Nad dodržováním nařízení GDPR dohlíží pověřenec pro GDPR, který může být kontaktován prostřednictvím vedení školy.