Povinnost vydat školní řád je dána zákonem č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 30, odstavec 1.

Školní řád vydává ředitel školy a je součástí závazné dokumentace školy. Je povinností každého zaměstnance a žáka se s tímto řádem seznámit a dodržovat jej.

A/ Všeobecná ustanovení

1. Poslání školního řádu

Školní řád vymezuje pravidla pro práci všech výchovných pracovníků a práva a povinnosti žáků. Pro všechny zúčastněné je závazným dokumentem.
Každý je povinen seznámit se s řádem a důsledně jej dodržovat.

2. Školní docházka

SOU obchodu a řemesel spol. s r.o. ve Starém Plzenci se žáci připravují ve tříletém nástavbovém studiu v oboru Podnikání. Dále v pětiletém dálkovém studijním oboru Ekonomika a podnikání. Oba obory studia jsou zaměřeny na získání středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Nástavbové studium je organizováno jako dálková forma studia. Je určeno absolventům tříletých učebních oborů. Pětileté dálkové studium je určeno uchazečům o získání středoškolského studia zakončeného maturitní zkouškou, kteří nemají výuční list a mají ukončené základní vzdělání.

Povinností žáků je docházet na jednotlivé hodiny konzultací dle předem daného rozvrhu, aktivně se zapojovat do studia a plnit všechny zadané úkoly ze studia vyplývající. Žáci jsou na vyučování nejpozději 10 minut před jeho zahájením a setrvají zde po celou dobu jeho trvání. V případě, že se žák nemůže vyučování zúčastnit nebo se z něho musí předčasně vzdálit, neomlouvá se a nemusí udávat důvod, proč tak činí. Vzdělání na škole je poskytováno dospělým lidem v rámci celoživotního vzdělávání a jejich účast je dobrovolná. Povinností žáka je si probírané učivo co nejdříve doplnit, a to v rozsahu, který mu umožní vykonání hodnocení.

Je věcí každého žáka, aby si řádně doplnil všechny potřebné klasifikace pro konečné hodnocení.

Docházka na vyučování je však základním předpokladem zvládnutí studia a vykonání hodnocení z jednotlivých předmětů.

Evidenci nepřítomnosti vede každý vyučující v docházkovém listě a následně třídní učitel v třídní knize.

B/ Pravidla chování a hodnocení žáků

1. Povinnosti žáků

 • osvojovat si vědomosti a dovednosti ve svém oboru studia
 • řádně se připravovat na jednotlivé zkoušky
 • řádně docházet na vyučování
 • dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy
 • při vstupu do budovy se v případě nepříznivého počasí v šatně školy přezouvat
 • žák se snaží být v rámci svých možností na vyučování včas
 • v případě úrazu toto neprodleně hlásit v kanceláři školy nebo nejbližšímu vyučujícímu
 • zacházet šetrně se svěřeným majetkem, hlásit jeho poškození
 • v kanceláři školy neprodleně nahlásit všechny změny v osobních údajích
 • v souladu s uzavřenou smlouvou o zajištění výuky hradit včas školné
 • po skončení vyučování nebo v případě přesunu do jiné učebny uklidit svoje pracovní místo a židle dát na lavice
 • v případě nutnosti návštěvy kanceláře školy vstupovat jednotlivě a vyčkat na vyzvání ke vstupu. V případě, že zde probíhá jednání, počkat na jeho skončení.
 • žákům není dovoleno kouřit v budově školy, ale pouze na vyhrazeném místě před hlavním vstupem do budovy
 • žákům není dovoleno nosit do výuky cenné předměty a větší částky peněz
 • žákům je zakázáno nosit a užívat ve škole návykové látky (včetně kouření elektronické cigarety)
 • žákům je zakázáno připojovat soukromá elektronická zařízení do školní el. sítě a k jakémukoliv zařízení
 • žákům je zakázáno nosit do školy řezné, sečné a střelné zbraně a manipulovat s nimi v prostorách školy

2. Práva žáků

 • žáci mají právo na vzdělání dle školského zákona
 • žáci mají právo založit si třídní samosprávu a zvolit si jejího zástupce, který bude následně komunikovat s vedením školy
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich přípravy
 • žáci mají právo na informace o průběhu svého vzdělání

3. Kritéria hodnocení prospěchu žáků

Prospěch a chování žáků se hodnotí podle platného klasifikačního řádu. Hodnocení v nástavbovém studiu se provádí buď formou písemnou, nebo formou ústní, případně kombinací obou těchto forem. Je na vyučujícím, zda zvolí zkoušení během jednotlivých konzultačních hodin nebo zkoušení na konci pololetí jednou zkouškou. Vždy ale musí o způsobu hodnocení předem informovat žáky na začátku školního roku. Četnost hodnocení (klasifikace) je rovněž na jednotlivých učitelích. Není-li možno vyzkoušet žáka v jednotlivých hodinách, je možno s ním dohodnout jiný termín zkoušení. Závěrečné hodnocení však musí být uzavřeno vždy v termínu, který stanoví organizace školního roku.

Nemůže-li být žák z vážných důvodů hodnocen (klasifikován) v řádném termínu, požádá vedení školy písemnou formou o prodloužení termínu klasifikace. Je v kompetenci ředitele školy, zda této žádosti vyhoví. V případě, že žádosti je vyhověno, vyzvedne si žák v kanceláři školy tiskopis na doklasifikaci. Žák si individuálně domluví s vyučujícím termín doklasifikace. O zkoušce provede vyučující předmětu záznam do tiskopisu o doklasifikaci a tento odevzdá do kanceláře školy.

Všechny známky vyučující zapíše do studijního průkazu žáka.

Možné použité formy hodnocení (klasifikace) jsou zejména:

 • ústní zkoušky
 • písemné zkoušky
 • didaktické testy
 • seminární práce
 • ročníkové práce

V případě, že je žáku povoleno na základě jeho písemné žádosti individuální studium, obdrží tento obsah látky ke studiu z jednotlivých předmětů a zároveň termíny zkoušek z jednotlivých předmětů tak, aby se mohl žák na tyto zkoušky řádně připravit. Zkoušky vykoná u vyučujícího daného předmětu, který o průběhu zkoušky vyhotoví protokol (vykonání zkoušky v individuálním studiu). Záznam z hodnocení této zkoušky odevzdá vyučující neprodleně do kanceláře školy. Hodnocení v individuálním studiu se řídí stejnými kritérii jako v dálkové nebo nástavbové formě studia.

Pokud je žák z některého předmětu na konci II. pololetí klasifikován stupněm nedostatečný (5) – maximálně však ze dvou předmětů, vykoná komisionální opravnou zkoušku v termínu, který určí ředitel školy. Ředitel školy jmenuje tříčlennou zkušební komisi ve složení předseda, zkoušející a přísedící. Předsedou je ředitel školy, zkoušejícím vyučující daného předmětu, přísedícím vyučující stejného nebo podobného vyučovacího předmětu. Komise o průběhu zkoušky provede záznam (tiskopis o opravné zkoušce) a tento předá do kanceláře školy k dalšímu zpracování.

Hodnocení prospěchu žáků se řídí následující stupnicí:

 • v jednotlivých předmětech stupněm 1 – 5 (výborný – nedostatečný)
 • celkové hodnocení na vysvědčení se vyjadřuje stupni prospěl (a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a), nehodnocen(a).

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho uplatňuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Aktivně spolupracuje a aktivně se podílí na skupinové práci, aktivně se zapojuje do činností, uplatňuje sebereflexi a sebehodnocení

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá učebními osnovami vymezené poznatky uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Spolupracuje a podílí se na skupinové práci, zapojuje se do činností, uplatňuje sebereflexi a sebehodnocení.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojování požadovaných poznatků nepodstatné mezery. Požadované činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede s pomocí učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný. Grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činností. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Spolupracuje a podílí se na skupinové práci, zapojuje se do činností, uplatňuje sebereflexi a sebehodnocení.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v osvojování požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování požadovaných poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Myšlení je zpravidla málo tvořivé. Je ho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky. Výsledky jeho činností nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Spolupracuje a podílí se na skupinové práci jen občas, zřídka se zapojuje do činností, výjimečně uplatňuje sebereflexi a sebehodnocení.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery Jeho dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. Není schopen uplatňovat vědomosti a dovednosti ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a grafickém projevu jsou vážné chyby. Chyby a nedostatky nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nespolupracuje a nepodílí se na skupinové práci, nezapojuje se do činností, neuplatňuje sebereflexi a sebehodnocení.

Stupeň hodnocení určí vždy vyučující příslušného předmětu.

Na konci každého 1. pololetí obdrží žák výpis a na konci 2. pololetí vysvědčení. Po úspěšném složení maturitní zkoušky obdrží maturitní vysvědčení.

Výsledek konečného hodnocení (klasifikace) zapíše vyučující do příslušné pedagogické dokumentace.

4. Organizace vyučovacího dne

Vyučování probíhá podle pevného rozvrhu, který je stanoven vždy na celý školní rok. Výuka probíhá o sobotách a nedělích. Začátek vyučovacího dne je v 8:00 hodin a ukončení (není-li stanoveno jinak) v 16:30 hodin. Vyučovací hodina je dlouhá 45 minut. Mezi jednotlivými hodinami jsou řazeny přestávky. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyučování dospělých žáků, je přípustné, aby si vyučující upravili přestávky v rámci bloku svého předmětu dle potřeby.

Během přestávek je žákům dovoleno občerstvení za použití nápojového automatu, příp. mohou využít ohřátí doneseného jídla v mikrovlnné troubě umístěné na chodbě školy. Pokud potřebují žáci kouřit (jedná se o vzdělávání dospělých), mohou tak učinit během přestávek před budovou školy. Zde dbají na protipožární předpisy a udržování pořádku kolem školy. Nedopalky zásadně odkládají do popelníku. Kouřícími žáky nesmí být dotčena bezpečnost školy, proto kuřáci dbají na zavření vchodových dveří.

Žáci se po příchodu do budovy v případě nepříznivého počasí přezouvají před vstupem do učebny, během vyučovacího dne se potom po budově pohybují v domácí obuvi. Své osobní věci si berou žáci do učebny. Za případné ztráty škola neodpovídá.

Před zahájením vyučování si žáci ztlumí mobilní telefony a jejich používání během vyučovacího procesu omezí na minimum.

Pokud žák na vyučování dojíždí vlastním vozem, řídí se pravidly silničního provozu. Škola nemá vyhrazeno parkoviště a ani nezodpovídá za tento majetek žáků. Před budovu školy není žákům dovoleno zajíždět, tento prostor je vyhrazen pouze pracovníkům školy.

Po poslední vyučovací hodině, či přesunu do jiné učebny si žáci po sobě uklidí své místo a židle dají na lavice. Zavřou okna a zhasnou světla. Teprve potom opustí učebnu. Za to je odpovědný příslušný vyučující.

C/ Vyloučení ze studia – předčasné ukončení studia

1. Vyloučení ze studia

Žák může být ze studia vyloučen:

 1. v případě neprospěchu na konci školního roku z více jak dvou předmětů
 2. v případě nepovolení doklasifikace ředitelem školy
 3. v případě neklasifikace z některého z předmětu a nepožádání ředitele školy o prodloužení této klasifikace
 4. v případě, že z opravné zkoušky je klasifikován stupněm nedostatečný

2. Předčasné ukončení studia

Na vlastní žádost žáka (musí být vždy písemná a doručená řediteli školy). Ten vydá rozhodnutí o ukončení studia v souladu se školskými předpisy. Finanční vypořádání se v tomto případě řídí smlouvou o zajištění výuky podepsanou mezi právními subjekty (žák, škola).

D/ Závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky

V tomto bodě odkazuje školní řád na organizaci školního roku, která je nedílnou součástí pedagogické dokumentace školy a dále na Školský zákon, který je závazným dokumentem pro všechny pedagogické pracovníky.

Maturitní zkouška konaná v souladu s platnými předpisy pro ukončování studia na středních školách probíhá formou části státní maturitní zkoušky a profilové části maturitní zkoušky. Žák se ke zkoušce hlásí na předepsaném formuláři v termínu k tomu určeném MŠMT. Maturitní zkoušky probíhají dle harmonogramu, který je vždy zveřejněn na veřejné desce školy a školních webových stránkách v termínech daných vyhláškou MŠMT pro příslušný školní rok.

E/ Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci vykonávají výchovnou a vzdělávací činnost na základě uzavřených smluv s vedením školy a v návaznosti na náplň jednotlivých pracovních pozic.

Pedagogičtí pracovníci se při své činnosti řídí ŠVP pro jednotlivé obory vzdělání a následně z nich vyplývajícími tematickými plány jednotlivých předmětů. Rozsah látky je pro ně závazný. O probraném učivu vedou záznamy v třídní knize. Záznamy o docházce studentů na svoje hodiny vedou v docházkovém listě třídy, který slouží třídnímu učiteli jako podklad pro vedení docházky v třídní knize.

Pedagogičtí pracovníci se dále řídí při své činnosti organizačním řádem školy, který je vydáván vždy na příslušný školní rok.

Pedagogičtí pracovníci se dostavují na vyučování včas dle osobního rozvrhu výuky, na hodiny se řádně připravují a vedou žáky individuálním přístupem ke zvládnutí učiva.

Pedagogičtí pracovníci na základě požadavku žáků jsou připraveni ke konzultacím i mimo vyučování, po vzájemné dohodě vyučujícího s žákem, případně s žáky komunikují prostřednictvím osobních e-mailových adres, které jsou vyvěšeny na veřejné desce školy a na webových stránkách školy. 

Vzniklé problémy během výuky neprodleně konzultují s vedením školy.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni před opuštěním učebny v závěru vyučovacího dne dohlédnout na pořádek ve třídě (židle na lavicích, zavřená okna a zhasnutá světla). Učebnu opouští až po odchodu žáků. Učebnu uzamknou a klíče dají do sborovny.

Školní řád byl schválen bez připomínek pedagogickou radou dne 31. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019.

Ve Starém Plzenci dne 1. září 2019

Mgr. Stanislav Veverka
ředitel SOU OŘ