64-41-L/51 Podnikání (nástavba) – ekonomický obor

Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Podmínkou k přijetí je výuční list z libovolného tříletého učebního oboru.
Absolventi jsou připravováni vykonávat činnosti ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní. Dokáží mimo jiné posoudit výhody a nevýhody obchodního kontaktu, investic, profesionálně řídí obchodní jednání, a to i v cizím jazyce. Vedou účetnictví, zvládají agendu malé i velké organizace. Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě učebního oboru, stejně tak dovedou své získané dvednosti a znalosti nabídnout na trhu práce. Získaná maturita je rovnocenná s maturitou v denní formě středoškolského studia. Je akceptována živnostenským úřadem v případě žádosti o vydání vlastního živnostenkého oprávnění. Maturita umožňuje případné další studium na VOŠ nebo na univerzitách jak v našem státě, či zahraničí.

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Jedná se o čtyřletý studijní obor dálkovou formou studia. Tento obor je připraven pro zájemce o středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, kteří mají pouze základní vzdělání, nemají výuční list, případně v předchozích letech studovali na některé střední škole, a toto studium nedokončili.
Absolventi jsou připravováni pro činnosti ekonomické, finančních referentů, referentů marketingu, obchodní zástupce a  pracovníky v administrativních pozicích. Dokáží profesionálně řídit obchodní jednání včetně prezentace výrobku či stužby, v případě nutnosti i ve dvou cizích jazycích. Zvládají agendu malé i velké organizce. Osvojené klkíčové kompetence dokáží uplatnit jak na trhu práce, tak jim umožní rozvoj případných vlastních podnikatelských aktivit. Získaná maturita umožní další vzdělání na VOŠ, či vysoké škole.