Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, spol. s r. o. je soukromou školou, proto je zde studium placené. Stanovení výše a úhrada školného je součástí smlouvy mezi školou a žákem.   Školné u dálkové formy studia se platí měsíčně a činí 1 500,– Kč/měsíc.
Měsíční školné  je splatné vždy do konce daného měsíce.