Nástavbové studium  je tříleté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají o víkendech, zprav. ve čtrnáctidenních intervalech.  Podmínkou přijetí k tomuto studiu je výuční list z tříletého učebního oboru.

Středoškolské studium je čtyřleté a je organizováno v dálkové formě vzdělávání. Konzultace probíhají též o víkendech ve čtrnáctidenních intervalech. Podmínkou přijetí k tomuto studiu je absolvování základní školy, příp. nedokončený učební obor či střední škola.

Výuka probíhá dle ŠVP a učebních osnov schválených MŠMT.
Vyučovací den začíná v 8:00 hod. a trvá dle rozvrhu hodin, nejdéle do 16:30 h. Rozvrh hodin (konzultací) je sestavován na celý školní rok a žákům je k dispozici k nahlédnutí již ve 2. polovině srpna zde na těchto www stránkách v kolonce rozvrhy.

Podmínkou absolvování studia je splnění klasifikace. Podmínky pro klasifikaci určuje klasifikační řád školy. 

Informace k přijímaní naleznete na stránce Informace pro zájemce o studium.